Obchodní podmínky platné a účinné od 1.9.2016

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Jeřicha s.r.o tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi: Jeřicha s.r.o. se sídlem U Kovárny 264, 281 25 Konárovice, IČ: 27869504, e-mail: info@parafin-jericha.cz, 603 579 301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 122961, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícm na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.parafin-jericha.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné), která je uvedena samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

  Formulář pro odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží.

5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Prodávající, tedy společnost Jeřicha s.r.o. , IČ 27869504, sídlem Konárovice, U Kovárny 264, 281 25, zapsána v OR vedeném MS v praze v oddíle C 122961, je současně správcem osobních údajů, které mu byly poskytnuty při výkonu jeho činnosti (dále jen „správce“). Správce lze ve věci ochrany osobních údajů kontaktovat na jeho doručovací adrese nebo e-mailem na adrese info@parafin-jericha.cz.

7.2 Správce získává osobní údaje zejména při on-line registraci zákazníků do internetového obchodu. Pro účely registrace v internetovém obchodě správce zpracovává jméno, příjmení / název obchodní firmy, adresu bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, adresu elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo kupujícího (vše dále jen „osobní údaje“).

7.3 Aby bylo možné uzavřít kupní smlouvu, nebo zajišťovat plnění vzájemných práv a povinností (tj. plnit kupní smlouvu), je nutné zpracovávat osobní údaje uvedené při registraci. K takovému zpracování osobních údajů není třeba souhlasu subjektu údajů, tedy kupujícího. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů nelze uzavřít, nebo splnit kupní smlouvu. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje vždy správně, úplně a pravdivě a zároveň potvrzuje, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně.

7.4 Správce je i bez souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údajě z titulu plnění kupní smlouvy a oprávněných zájmů správce (jako například zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách správce apod.), a to nejméně po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy. Správce je také oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem splnění povinností uložených správci věřejnoprávními předpisy.

7.5 Kupujícímu budou zasílány na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce informace týkající se, nebo související se zbožím nabízeným prodávajícím v internetovém obchodě, se službami , nebo obdobná obchodní sdělením prodávajícího (dále jen „obchodní sdělení“)pouze, vysloví-li kupující při registraci od inetrnetového obchodu, v objednávce svůj souhlas se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Souhlas kupujícího se zasíláním informací a obchodních sdělení dle předchozí věty tohoto bodu není podmínkou, která by podmiňovala či znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.6 Správce může osobní údaje předávat třetím stranám za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, za účelem plnění kupní smlouvy za podmínek uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7.7 Na základě pověření správce mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí, osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatělům IT služeb, logistických služeb, poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.

7.8 Každý, kdo poskytl správci své osobní údaje, má právo

  • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz /nebo omezení jejich zpracování
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování, odvolat souhlas je možno elektronicky na webových stránkách, na e-mailové adrese, nebo písemně na doručovací adrese správce
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (z titulu oprávněných zájmů správce)

7.9 Práva dle předchozího bodu mohou být uplatněna


7.10 Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Ppl. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost.

7.11 Kupující je srozuměn s tím, že internetový obchod využívá tzv. Cookies – data malého rozsahu, která server, na kterém je internetový obchod provozán, elektronicky zašle prohlížeči kupujícího, který je uloží na počítači (či obdobné zařízení) kupujícího, při každé další návštěvě internetového obchodu pak prohlížeč kupujícího tato data posílá zpět serveru internetového obchodu. Cookies mohou rozšířit možnosti kupujícího při prohlížení internetového obchodu, tím že si např. Zapamatují preference kupujícího anebo při opakovaných návštěvách ulehčí přihlašování kupujícího do internetového obchodu. Cookies je možné deaktivovat nebo ze zařízení kupujícího zcela vymazat. Kupující je srozuměn s tím, že pokud cookies odmítne nebo zablokuje, mohou mu být některé služby internetového obchodu znepřístupněny či zablokovány.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

8.4 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 000 Praha 2).